අප අමතන්න

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග,සත්ත්ව නිෂ්පාදන, මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
රත්වත්ත මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)552 222 660
ෆැක්ස්: +94 (0)552 229 831
විද්‍යුත් තැපෑල : minofagri@gmail.com


ජේ.එම්.යූ.කේ.ජයසේකර මහතා
අමාත්‍යාංශ ලේකම්
දුරකථනය 055 -2222865
ෆැක්ස්       055–2229831

 

 

අමාත්‍යාංශයෙන් අනුයුක්ත සංවර්ධන නිලධාරීන්

අ.අ නම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය  දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
1 ඩබ්.වසන්ති දීපිකා වීරසිංහ මිය සෙවනගල 0472280238 suranimunasinghe@gmail.com
2 එස්.එම්.නීලක තුෂාන් කුමාර මහතා තණමල්විල 0472234038 thusankumara791@gmail.com
3 මධුරංග මහතා වැල්ලවාය 0552274839  
4 ඩී.එම්.අනෝමා දමයන්ති මිය බඩල්කුඹුර 0552250236 dmanoma1982@gmail.com shyamalinakandala@gmail.com
5 අජන්තා මිය මඩුල්ල 0552275038

bandararathnayaka459@gmail.com/

wasanthikarunanayaka@gmail.com

6  හේමලතා මිය සියඹලාණ්ඩුව 0552279039

anushkajinadari87@gmail.com /

ds.syambalanduwa@gmail.com

7 ආර්.එම්.එන්.ප්‍රජීපිකා මිය බුත්තල 0554936479 nprajeepika@gmail.com
8 කේ.එම්.ලලිත් කුමාර මහතා මොනරාගල 0554936476 kmlalithkumara@gmail.com
9 ඒ.එම්.නයනා රංජනී අත්තනායක මිය බිබිල 0552265339 nayanaranjani85@gmail.com
10 එච්.එම්.වසන්ත කුමාර මහතා මැදගම 0552266338 wk591300@gmail.com
11 එම්.පී.ආර්.මංජුලා මිය ඌවපරණගම 0572232730 mprmanjula11@gmail.com
12 ඩී.එම්.මාලනී දිසානායක මිය කන්දකැටිය 0552245719 malanidissanayaka@972gmail.com
13 ඩී.එම්.අනුෂා රුක්මාලි මිය රිදිමාලියද්ද 0552268161 rukmalianusha@gmail.com
14 එච්.එම්.රේණුකා හේරත් මිය මහියංගණය 0552257239 hrenuka932@gmail.com
15 ඩබ්.ඒ.එන්.ධනංජනී පෙරේරා මිය පස්සර 0552288238 nilundi1991@gmail.com
16 චාන්දනි රත්නායක මිය බණ්ඩාරවෙල 0572233799 Chandanirathnayaka35@gmail.com
17 එම්.එල්.රංජනී මිහිරිගම මිය වැලිමඩ 0572244219  
18 සෙව්වන්දි උදේනිකා මිය ලුණුගල 0552263729  
19   මීගහකිවුල 0552245738  
20 එස්.එම්.වීී ද සිල්වා හපුතලේ 0572229137  
21 ආර්.එම්.එස්.රත්නායක මිය ඇල්ල 0572221348  

 

අපව සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා

12 + 1 =