මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය පුළුල් කර ඇති ජලාශ
විස්තරය
බදුල්ල
මොනරාගල
පළාත
නිත්‍ය ජලාශ
36
51
87
කාලීන  ජලාශ
97
266
363
වතු ජලාශ
23
23
එකතුව
156
317
473
මූලාශ්‍රය – ජා.ජ.ව.සං.අ

   මිරිදිය ධීවර සමිති සහ මිරිදිය ධීවරයන් පිළිබඳ විස්තර

අනු අංකය
විස්තරය
බදුල්ල
මොනරාගල
ඌව පළාත
01
මිරිදිය ධීවර සමිති
(ප්‍රධාන සමිති සහ කුඩා ධීවර සමිති)
22
51
73
02
ධීවර සමිති සාමාජිකයින්
776
822
1598
03
මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින පවුල්
1450
1024
2474
04
ධීවර කර්මාන්තයේ නියුතු කාර්මිකයින්
පිරිමි
1250
647
1897
ගැහැණු
25
148
173
05
අලෙවිකරුවන්
ස්ථාවර
13
31
44
ජංගම
32
55
87
06
මිරිදිය ධීවර බහුකාර්ය ගොඩනැගිලි
08
12
20
07
මත්ස්‍ය බීජ ඒකකය
02
05
07
මූලාශ්‍රය – ජා.ජ.ව.සං.අ

ජලාශ පිළිබඳව තොරතුරු –  බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අ.අ.
ජලාශයේ නම
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
ජලාශයේ වර්ගය
1.
උල්හිටිය ජලාශය
මහියංගනය
නිත්‍ය
2.
රත්කිඳ ජලාශය
මහියංගනය
3.
සොරබොර වැව
මහියංගනය
4.
දම්බරාව වැව
මහියංගනය
5.
හෑපොල වැව
රිදිමාලියද්ද
6.
මාපාකඩ වැව
මහියංගනය
7.
ලොග්ගල් ඔය
රිදිමාලියද්ද
8.
නාගදීප මහ වැව
රිදිමාලියද්ද
9.
අලුයටවෙල වැව
මහියංගනය
10.
බෙලගන්වැව
මහියංගනය
11.
දිවුලපැලැස්ස වැව
මහියංගනය
12.
රොටලවෙල වැව
මහියංගනය
13.
මිල්ලත්තෑව
මහියංගනය
14.
ගින්නෝරුව වැව
මහියංගනය
15.
බල්ලවිද්ද වැව
මහියංගනය
16.
බතලයාය වැව
මහියංගනය
17.
දැලිකැදලි වැව
මහියංගනය
18.
කිරවනාගල් කදුර වැව
මහියංගනය
19.
තෙල්දෙණිය වැව
මහියංගනය
20.
ගිරලගොල්ල වැව
මහියංගනය
21.
මොරාන වැව
රිදිමාලියද්ද
22.
හෙබරව වැව
මහියංගනය
23.
විරනගම වැව
මහියංගනය
24.
දෙමෝදර වැව
රිදිමාලියද්ද
25.
දියබානා ඔය
රිදිමාලියද්ද
26.
දම්බාව
රිදිමාලියද්ද
27.
බතලේ වැව
රිදිමාලියද්ද
28.
රොට වැව
රිදිමාලියද්ද
29.
අරාවත්ත වැව
රිදිමාලියද්ද
30.
හකුරුසියම්බලේ වැව
රිදිමාලියද්ද
31.
ඇල්හේන්තලාව වැව
රිදිමාලියද්ද
32.
අගල ඔය
මහියංගනය
33.
මිරිස්වගාව වැව
රිදිමාලියද්ද
34.
දම්බරාව පානල වැව
මහියංගනය
35.
ගොන්ගල්තැන්න
හාලිඇල
36.
ඇල්හේන වැව
මහියංගනය
                         කාලින ජලාශ
120
 

ජලාශ පිළිබඳව තොරතුරු –  මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය
ජලාශයේ නම
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය
ජලාශයේ තත්ත්වය නිත්‍ය/කාලීන
අදාල ජලාශයේ ඇති ලියාපදිංචි ඔරු සංඛ්‍යාව
01
කටුගහගල්ගේ වැව
බඩල්කුඹුර
නිත්‍ය ජලාශ
01
02
ලුණුගල යෝධ වැව
1
03
මීගහඅරාව වැව
බිබිල
 
 
7
04
මාලිම්පොත වැව
3
05
නාගල වැව
3
06
උයන්කුඹුර වැව
1
07
වෙහෙරගල වැව
බුත්තල
 
 
 
22
08
සද්ධාතිස්ස වැව
5
09
වැලිආර වැව
1
10
අඹකොළ වැව
6
11
යුධගනාව වැව
6
12
ගෙස්ටුපාන වැව
කතරගම
 
4
13
මයිලගම වැව
16
14
කොහොඹදිගන වැව
2
15
මීපානආර වැව
මොණරාගල
 
 
02
16
තෙනගල්ලන්ද වැව
01
17
ඉත්තෑකටුව වැව
01
18
තඹලවින්න වැව
01
19
කිරිඉබ්බන් වැව
සෙවනගල
 
 
23
20
ඌරුසිටා වැව
38
21
හබරළු වැව
6
22
කටුපිල වැව
4
23
ඇතිමලේ වැව
සියඹලාණ්ඩුව
 
 
 
 
 
 
 
 
25
24
මුතුකණ්ඩිය වැව
25
25
හැවන්අරාව වැව
3
26
හීකඩුආර වැව
5
27
ඩෝසර් වැව
3
28
කොටියාගල වැව
10
29
කිවුලෙආර වැව
1
30
කොකෝයාය වැව
3
31
මීයාකෙටුආර වැව
1
32
සුගලාදේවි වැව
8
33
හම්බේගමුව වැව
තණමල්විල
 
 
 
 
 
35
34
දෙමෝදර වැව
3
35
ඉඳුරුගස් වැව
3
36
කණ්ඩියපිට වැව
5
37
මහ වැව
4
38
HKT වැව
2
39
මහකරමැටිය වැව
4
40
හඳපානාගල වැව
වැල්ලවාය
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41
41
අළුගල්ගේ වැව
7
42
බලහරුව වැව
20
43
බුදුරුවගල වැව
7
44
දඹේආර වැව
10
45
දිවුල්ගහකනත්ත වැව
2
46
කරමැටිය වැව
3
47
අලිකොටආර වැව
8
48
මහකඩවර වැව
7