ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ

නිල වෙබ් අඩවියට සපැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපගේ දැක්ම

පෝෂණයෙන් සපිරි සෞභාග්‍යමත් ඌව වෙල්ලස්සක්

අපගේ මෙහෙවර

ජල සම්පතෙහි අගය සුරැකෙන වාරිමාර්ග පද්ධතියක් සමඟ භූමියෙන් ප්‍රශස්ත උපයෝජනයක් ලැබෙන  අයුරින් කෘෂිකර්ම, සත්ව නිෂ්පාදන, මිරිදිය ධීවර ක්ෂේත්‍රවල  කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි දායකත්වයක් ලබාදිම තුළින් පළාතේ ජනතාවගේ තිරසාර සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනයක් ස්ථාපිත කිරිම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කළමනාකරණය, සම්බන්ධිකරණය,මෙහෙයවීම හා පසු විපරම් සිදු කිරිම

ජේ.එම්.යූ.කේ.ජයසේකර මහතා
ලේකම්