පුවත් හා නිවේදන

2024 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම, වාරි මාර්ග, සත්ව නිෂ්පාදන  හා මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය 2024 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය  සහ ඒ යටතේ ඇති ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ඌව පළාත් වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ඌව පළාත් සත්ව...

GAP සහතික ලබා දීමේ වැඩසටහන

GAP සහතික ලබා දීමේ වැඩසටහන 2023-08-02 දින ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඌවපරණගමදී සිදු...