තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම

 

  • තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත 2016 අංක 12

සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි
  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරණ ලද රෙගුලාසි 

සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි
  • 2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරණ ලද රීති

සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි
  • තොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුම්පත (RTI 01)

සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි
පනත යටතේ දරණ තනතුර
නම
ආයතනයේ දරණ තනතුර
දුරකථන අංකය
විද්‍යුත් තැපැල
නම්කල නිලධාරි ජේ.එම්.යූ.කේ.ජයසේකර ලේකම් 0552222865 upalikjayasekara@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරි ඒ.එම්.පී.එස්.අමරතුංග පරිපාලන නිලධාරි 0552223710 amarathungasuranga@gmail.com
තොරතුරු විෂයභාර නිලධාරි යූ.අයි.අත්තනායක කළමණාකරණ සේවා නිලධාරි 0552222660 attanayakechapa@gmail.com