කෘෂි උපකරණ හා කෘෂි යන්ත්‍ර මිළදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
කෘෂි උපකරණ හා කෘෂි යන්ත්‍ර මිළදී ගැනීම සඳහා

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම

භාගත කරන්න