අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන


ඌව පළාත් මිරිදිය ධීවර අංශය
 ආයතන ලිපිනය   දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපැල                වෙබ් සබැඳිය
ඌව පළාත් මිරිදිය ධීවර අංශය රත්වත්තමාවත, බදුල්ල   0552222660 minofagri@gmail.com https://agrimin.up.gov.lk/මිරිදිය-ධීවර-කටයුතු/
ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 ආයතන ලිපිනය දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපැල වෙබ් සබැඳිය
ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව රත්වත්ත මාවත, බදුල්ල 0552222318 agriuva@gmail.com https://agridept.up.gov.lk/
1 නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, බදුල්ල රත්වත්ත මාවත, බදුල්ල 0552230362 ddoagribd@gmail.com  
  සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – බදුල්ල. බදුල්ල 0552228098 adoagribdzone@gmail.com  
  සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – බණ්ඩාරවෙල බණ්ඩාරවෙල 0572231983 adabandarawela@gmail.com  
  සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – වැලිමඩ වැලිමඩ 0572280023 adwelima@gmail.com  
  සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – මහියංගනය මහියංගනය 0552257505 admahioff@gmail.com  
  කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාස කාර්යාල (දිස්ත්‍රික්කය තුල කාර්යාල 59ක් ක්‍රියාත්මක වේ)        
2 නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය මොණරාගල. හුලංදාව,මොණරාගල 0552276110 ddagrimon@gmail.com  
  සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – මොණරාගල මොණරාගල 0552277340 admonaragala@gmail.com  
  සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – වැල්ලවාය වැල්ලවාය 0472234110 adwellawaya@gmail.com  
  සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – බිබිල බිබිල 0552266113 adbibile@gmail.com  
  කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාස කාර්යාල (දිස්ත්‍රික්කය තුල කාර්යාල 43ක් ක්‍රියාත්මක වේ)        
3 සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනය – බිදුණුවැව. බිදුණුවැව,බණ්ඩාරවෙල 0572222500 istibindunuwewa@gmail.com  
4 රජයේ බීජ ගොවිපොළ හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය. – ඔක්කම්පිටිය ඔක්කම්පිටිය 0552272317 agriokkan@gmail.com  
5 දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය – බිබිල. බිබිල 0552265423 agribibile@gmail.com  
ඌව පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
 ආයතන ලිපිනය දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපැල වෙබ් සබැඳිය
ඌව පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව රත්වත්ත මාවත, බදුල්ල 0552222311 ceirrigationuva@yahoo.com https://irrigationdept.up.gov.lk
1    ප්‍රාදේශිය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය  බදුල්ල රත්වත්ත මාවත, බදුල්ල 0552225895    
2 ප්‍රාදේශිය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය  බුත්තල බුත්තල 0552273336 jmtj526@gmail.com  
ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
 ආයතන ලිපිනය දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපැල වෙබ් සබැඳිය
ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව දයාගුණසේකර මාවත , බදුල්ල 0553053755 daphuva@gmail.com https://apdept.up.gov.lk
1 නියෝජ්‍ය සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, බදුල්ල   0553566234 sgbratnayake@gmail.com  
  පශු වෛද්‍ය කාර්යාල 18        
2 නියෝජ්‍ය සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, මොණාරාගල   0552277600 dmsiriwardana@gmail.com  
  පශු වෛද්‍ය කාර්යාල 14        
3 රජයේ සත්ව ගොවිපල, බොරලන්ද බෙරලන්ද 0572280786 boralandafarm@gmail.com