ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ

නිල වෙබ් අඩවියට සපැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපගැන

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහනින් ප්‍රධාන වශයෙන් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන හා ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු කිරිම, ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිම, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන අලෙවිය හා තාක්ෂණික සංවර්ධනය, කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කිරිම, කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත ආයතනවල කටයුතු ශක්තිමත් කිරිම යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කර ඇත.

read more…

අපගේ දැක්ම

පෝෂණයෙන් සපිරි සෞභාග්‍යමත් ඌව වෙල්ලස්සක්

අපගේ මෙහෙවර

අහසින් වැටෙන සෑම දිය බිඳුවකම අගය සුරැකෙන වාරිමාර්ග පද්ධතියක් සමග ඉඩම් සම්පතින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන අයුරින් කෘෂිකර්ම, සත්ව නිෂ්පාදන, මිරිදිය ධීවර ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රශස්ථ, කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි දායකත්වයක් ලබාදිම තුළින් පළාතේ ජනතාවගේ තිරසාර සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධනයක් ස්ථාපිත කිරිම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කළමනාකරණය හා සම්බන්ධිකරණය කිරිම