අප අමතන්න

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග,සත්ත්ව නිෂ්පාදන, මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
රත්වත්ත මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)552 222 660
ෆැක්ස්: +94 (0)552 229 831
විද්‍යුත් තැපෑල : minofagri@gmail.com


ගාමිණී මහින්දපාල ජෝපියස් මහතා
අමාත්‍යාංශ ලේකම්
දුරකථනය 055 -2222865
ෆැක්ස් 055 – 2229831

 

 

Name Designation
Telephone
Fax
E-mail
         
         
         
 
 
 
 
 

Contact us

2 + 12 =