මිල සැඳහුම් (Shopping) යටතේ භාණ්ඩ හා අනෙකුත් සේවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම -2022

මිල සැඳහුම් (Shopping) යටතේ භාණ්ඩ හා අනෙකුත් සේවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම -2022 සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචියට අදාල තොරතුරු...

පැරිෂුට් තවාන් තැටි මිලදී ගැනීම.

ලංසු ආරාධනයයි ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය- බදුල්ල පැරිෂුට් තවාන් තැටි මිලදී ගැනීම ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙනුවෙන් පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ  සභාපති  විසින් යෝග්‍යතා පුර්ණ  සහ සුදුසුකම්ලත්  ලංසුකරුවන් වෙතින්  පැරෂුට් තවාන් තැටි  සැපයීම...

2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂ්පාදන හා මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය 2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සහ ඒ යටතේ ඇති ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ඌව පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන...