සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීම

 

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

9 + 15 =