පැරිෂුට් තවාන් තැටි මිලදී ගැනීම.

ලංසු ආරාධනයයි ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය- බදුල්ල පැරිෂුට් තවාන් තැටි මිලදී ගැනීම ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙනුවෙන් පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ  සභාපති  විසින් යෝග්‍යතා පුර්ණ  සහ සුදුසුකම්ලත්  ලංසුකරුවන් වෙතින්  පැරෂුට් තවාන් තැටි  සැපයීම...