සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීම

 

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

12 + 4 =