සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීම

 

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

15 + 8 =